Onderwijs

Het Open Venster richt zich op de optimale ontwikkeling bij alle kinderen. Door de inzet van goede methodes, professionele teamleden en het bieden van een veilig klimaat bereiden we onze kinderen voor op een kansrijke toekomst.

Op Het Open Venster is elk kind welkom. We zijn een Protestants Christelijke school en dit wil zeggen dat ons denken en handelen is gebaseerd op de waarden en normen uit de Christelijke traditie. Met behulp van Trefwoord (onze godsdienstmethode) worden de verhalen uit de bijbel verteld. Verder worden alle dagen met een meditatief moment gestart. Dit kan een lied, een gebed of een gedichtje zijn. We trachten vieringen in het kader van Kerst en Pasen in de kerk te vieren. Wij verwachten van de kinderen en hun ouders, dat ze de grondslag van de school respecteren.

Onze school werkt opbrengstgericht. Dit wil zeggen dat we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en dat we veel tijd en energie steken in het behalen van goede scores op de gebieden taal, technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Dit wordt gedaan met moderne methodes, ondersteuning van ICT en goed geschoold personeel.

Elk kind dient zich veilig te voelen binnen de school. Dit is dan ook de reden dat we veel aandacht besteden aan de regels en afspraken binnen de school die er voor moeten zorgen dat iedereen zich prettig kan voelen. Verder besteden we structureel tijd aan de Kanjertraining. Met deze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling proberen we pestgedrag binnen de school te voorkomen en leren we leerlingen hoe ze steviger in hun schoenen kunnen staan en beter om kunnen gaan met pestgedrag. We streven naar een wereld van vertrouwen die prettig is voor alle betrokkenen. We hebben daarbij als doel dat elk kind met plezier naar school gaat. Dit geldt overigens ook voor teamleden en voor ouders.